Anasayfa » Kişisel Verilerin Korunması » Aydınlatma Metni
print         

AYDINLATMA METNİ


Cüno Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Cüno Tekstil) [Hürriyet Mah. Atatürk Cad. Şehit Ali Yılmaz Sok. No.1 Güneşli, Bağcılar / İSTANBUL] olarak kişisel verilerinizin korunması, gizliliği ve güvenliği konularına özel bir önem atfetmekteyiz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında Cüno Tekstil, sizlere ait kişisel verilerin hukuka ve ticari ahlaka uygun olarak işlenmesini temin etmek için gereken tüm idari ve teknik tedbirleri almakta ve uygulamaktadır.

Kişisel Verilerinizin işlenmesi hakkında sizleri bilgilendirmek üzere hazırlanan bu Aydınlatma Metni, www.cuno.com.tr adresinde bulabileceğiniz “Cüno Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Veri Politikası” (Veri Politikası) doğrultusunda hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metnini incelemek suretiyle Cüno Tekstil’in hangi Kişisel Verilerinizi hangi yöntemlerle ve hangi amaçlarla topladığını, bunları hangi hukuki sebebe dayanarak yaptığını, bunları nasıl işlediğini, kimlere aktardığını ve Kişisel Verilerinizle alakalı olarak hangi haklara sahip olduğunuzu öğrenebilirsiniz.

I. KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENME AMAÇLARI
Cüno Tekstil, Kişisel Verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlarla işlemektedir.
• Cüno Tekstil’in denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, hukuk, muhasebe ve danışmanlık hizmetlerini alabilmesi, finans, muhasebe, hukuk işlerinin takibi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi
• Çalışanlarıyla arasındaki İş Sözleşmesinden ve mevzuattan doğan İşveren yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, ücret politikasının yürütülmesi, çalışan memnuniyetini sağlama faaliyetlerini yürütebilmesi, çalışanlara yan hak ve menfaatlerin tesis edilmesi, çalışanların talep ve şikayetlerinin takibi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmesi, siz çalışanları için bu yükümlülükleri çerçevesinde tedbirler/süreçler/prosedürler/uygulamalar tasarlayıp uygulanmalarını temin etmesi, iş güvenliği, işçi sağlığı ve danışmanlık hizmetlerini alabilmesi, çalışanların performanslarının değerlendirilmesi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, soruşturma, istihbarat ve disiplin prosedürlerinin yerine getirilmesi, çalışanlar için sunulan yetenek/eğitim/kariyer geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, Kişisel Verilerle alakalı olarak Veri Sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini (Sadece çalışanlar açısından geçerli bir veri işleme amaçlarıdır)
• İnsan Kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, yabancı personel çalışma ve oturma izni işlemlerinin gerçekleştirilmesi (Sadece çalışanlar ve çalışan adayları açısından geçerli bir veri işleme amaçlarıdır)
• Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yönetilmesi (Sadece çalışan adayları açısından geçerli bir veri işleme amaçlarıdır)
• Mal ve hizmet satın alım süreçlerinin, üretim ve operasyon süreçlerinin, satış süreçlerinin, satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
• Müşteri ilişkilerinin yönetilmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması, firma ve ürünlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, ürün pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmaları yapılması, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi
• Tüm iş ve yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, denetimi, optimizasyonu, sürdürülebilir kılınması, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
• Risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi
• Faaliyetlerin ilgili mevzuatlara uygun olarak yürütülmesi, gerektiğinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
• Bilgi güvenliği operasyonlarının yürütülmesi, verilerin doğru, güncel ve kullanılabilir olmasının sağlanması
• Cüno Tekstil’in iş faaliyetlerini icra edebilmesi ve sizlere olan yükümlülüklerini ifa edebilmesi amaçlarıyla iş ortaklarıyla, hizmet sağlayıcılarla ve tedarikçilerle oluşturduğu süreçlerin yürütülmesi
• Cüno Tekstil’in tüm işyerlerinin, taşınır ve taşınmaz mallarının, hammaddelerinin, evraklarının, enerji kaynaklarının, tedarik-idare-üretim-pazarlama-satış-destek süreçlerinde kullanılan ekipman, cihaz, makine, araç, vasıta, elektronik aletlerin güvenliğinin temin edilmesi, fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması, ziyaretçi giriş-çıkış kayıtlarının oluşturulması ve takibi
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Cüno Tekstil’in saklama ve arşiv faaliyetlerini yürütmesi

Cüno Tekstil, Kişisel Verileri işleme amaçlarında değişiklik olursa veya yeni bir amaç ortaya çıkarsa bu amaç için veri işleme faaliyetine başlamadan önce, sizleri aydınlatma yükümlülüğünü ayrıca ve ivedilikle yerine getirecektir.
II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Cüno Tekstil, kişisel verileri yukarıda bahsi geçen amaçları gerçekleştirebilmek için, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, fiziksel veya dijital formatlarda, Cüno Tekstil ile iletişime geçerken bizzat sunduğunuz veya hukuka uygun olarak üçüncü kişilerce sunulan bilgi, belge ve form, kurulan ilişki süresince tarafınızca, şirketçe veya hukuka uygun olarak üçüncü kişilerce oluşturulan/verilen/temin edilen veya kendiliğinden oluşan bilgi, belge, video kaydı, güvenlik kamerası kaydı, ziyaretçi giriş-çıkış kaydı, sayısal veri, yazı, e-posta, şirket tarafından temin edilen internet bağlantısı ve yerel ağı kullanmak suretiyle şirketin tuttuğu dijital defterlerde (log) ve/veya şirket teknik donanımlarında oluşan kayıtlar-IP adresleri-MAC adresleri, ihtarname, hukuki ve idari evrak olarak, tamamen otomatik yöntemlerle, kısmen otomatik yöntemlerle ve bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde etmektedir.

Cüno Tekstil, Kişisel Verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlemektedir:
• Tarafınızca verilen bir açık rızanın mevcudiyeti
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
• Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
• Cüno Tekstil’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
• Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
• Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Cüno Tekstil’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

III. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI
Cüno Tekstil, Kişisel Verilerinizin aktarılması ile alakalı olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nca ortaya konan karar ve düzenlemelerde ve diğer mevzuatta yer alan hüküm ve esaslara uygun olarak hareket edeceği hususunda sizlere güvence verir.
Bu kapsamda, Cüno Tekstil, Kişisel Verilerinizi bu hususta verilmiş bir açık rızanız mevcut değil ise yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik bulunan başka gerçek veya tüzel kişilere aktarmayacaktır. Bununla birlikte aşağıdaki istisnai durumlardan birisinin söz konusu olması halinde Kişisel Verileriniz açık rızanız aranmaksızın aktarılabilecektir.

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi
• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
• Cüno Tekstil’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
• Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
• Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Cüno Tekstil’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Yukarıda sayılan istisnai durumlardan birisinin söz konusu olması halinde Kişisel Verilerinizin açık rızanız aranmaksızın yurt dışına aktarımı ancak ve ancak Kişisel Verinin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması (yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin bulunması halinde söz konusu olabilecektir.
Cüno Tekstil, işbu aydınlatma metninin II. maddesinde belirtilen işlenme amaçları çerçevesiyle ve bu amaçların gerektirdiği ölçüyle sınırlı kalmak üzere Kişisel Verilerinizi aşağıda belirtilen alıcı gruplarına aktarabilecektir: Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Tedarikçiler, Hissedarlar, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
IV. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE HAKLARINIZ
Cüno Tekstil tarafından toplanan ve işlenen kişisel verilerinizle alakalı olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesindeki haklarınızı, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre kullanabilirsiniz.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesindeki haklarınızı kullanmak için www.cuno.com.tr adresindeki dijital veya şirket işyerlerinde bulunan matbu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca İlgili Kişi Başvurusu Formu” belgesini doldurarak;
• Noter kanalıyla gönderebilirsiniz
• Şirkete ait işyerlerinde bizzat kendiniz veya özel vekâletname sahibi vekiliniz aracılığıyla ıslak imzalı olarak teslim edebilirsiniz
• Kendinize ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinizden şirketimizin cunotekstil@hs03.kep.tr adresine konu kısmında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılı bir e-posta olarak gönderebilirsiniz
• www.cuno.com.tr adresindeki online KVKK başvuru formumuzu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz.
• Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalayarak dijital bir formatta ya da tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizden kvkkbasvuru@cuno.com.tr adresine konu kısmında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılı bir e-posta olarak gönderebilirsiniz.
Cüno Tekstil başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.